Inscripción en dibujo

  • FC1.06.01. Inscripción.

    <p>En&nbsp;<i>HEpOL&nbsp;</i>se indica que est&aacute; en la puerta de Juan Mateo; sin embargo, ha de considerarse perdida (1). A pesar de su deterioro Viu y H&uuml;bner dicen que pod&iacute;a leerse.</p> <p><em>Soli&nbsp;/&nbsp;Invict(o)&nbsp;/&nbsp;Aug(usto) /&nbsp;&nbsp;Sacrum.</em></p> <p>Consagrado al Sol Invicto Augusto.</p>
  • FC3.23.01. Inscripción.

    <p>Incluye Cumont (<i>MMM,&nbsp;</i>II, n&ordm; 520) en su&nbsp;<i>corpus&nbsp;</i>una inscripci&oacute;n desaparecida correspondiente a&nbsp;<i>CIL&nbsp;</i>II, 2407 que, seg&uacute;n la lectura ofrecida en&nbsp;<i>HEp</i>, dice:</p> <p><em>[Iunoni] /&nbsp;Reginae, /&nbsp;Miner/vae, Soli,&nbsp;/&nbsp;Lunae, di/is omni[p]o[t(entibus)],&nbsp;/&nbsp;Fortuna[e],&nbsp;/&nbsp;Mercur/i[o], genio Io/vis, genio Martis,&nbsp;/&nbsp;Aescula/pio, Luci,&nbsp;/ [S]&nbsp;omno,&nbsp;/ [V]eneri,&nbsp;/ [C]upidini,&nbsp;/ [C]aelo, Hi /&nbsp;[- - -]oibus&nbsp;// [Cer]er[i&nbsp;/&nbsp;G]en(io)&nbsp;Vict/oriae Ge/nio meo&nbsp;/&nbsp;diis sed/is perp[etu]/ae(?) [e]t mor[tis?] // [- - -]iaii&nbsp;[- - -]</em></p> <p><em>/&nbsp;c c c&nbsp;/&nbsp;r c o s&nbsp;/&nbsp;cinns&nbsp;/&nbsp;gl</em></p> <p>A Juno Reina, a Minerva, al Sol, a la Luna, a los dioses omnipotentes, a Fortuna, a Mercurio, al Genio de J&uacute;piter, al Genio de Marte, a Esculapio, a la Luz, al Sue&ntilde;o, a Venus, a Cupido, al Cielo, a los &hellip;, a Ceres, al Genio de la Victoria, a mi Genio, a los dioses de la sede perpetua y de la muerte?&hellip;</p>
Browse all
Ant Siguiente